الأحد 10 ربيع الثاني 1441
Domingo Rabbi al-Thanni 10 1441
Domingo Diciembre 08 2019

                        

bissmillah

Menú

 

 Los Profetas del Coran

 

 

 

El Profeta Adán  أدم عليه السلام 

El Profeta Enoch  ادريس عليه السلام 

El Profeta Noé نوح عليه السلام 

El Profeta Hud  هود عليه السلام 

El Profeta Salih  صالح عليه السلام 

El Profeta Lot لوط عليه السلام

El Profeta Abraham ابراهيم عليه السلام

El Profeta Ishmael اسماعيل عليه السلام

El Profeta Isaac اسحاق عليه السلام

El Profeta Jacob يعقوب عليه السلام

El Profeta José يوسف عليه السلام

El Profeta Job ايوب عليه السلام

El Profeta Ezekiel ذو الكفل عليه السلام

El Profeta Shuaib شعيب عليه السلام

El Profeta Moisés موسى عليه السلام

El Profeta Aaron هارون عليه السلام

El Profeta David داوود عليه السلام

El Profeta Solomon سليمان عليه السلام

El Profeta Elias الياس عليه السلام

El Profeta Elisha اليسع عليه السلام

El Profeta Jonás يونس عليه السلام

El Profeta Zachariah زكريا عليه السلام

El Profeta Juan يحيى عليه السلام

El Profeta Jesús عيسى عليه السلام

 

 

Descargar el PDF Parte 1 AQUI

Descargar el PDF Parte 2 AQUI

 

 

Go to top TOPlist